Naše firma IKTINOS nabízí provedení kompletního výkonu inženýrská činnost ve výstavbě.

Inženýrská činnost ve výstavbě zahrnuje:

  • obstarání vstupních podkladů, zabezpečení průzkumných a geodetických činností pro vypracování dokumentace, zajištění radonového průzkumu, zabezpečení výběru staveniště, zajištění studií a posudků
  • inženýrská činnost zahrnuje projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí
  • inženýrská činnost také obnáší projednání projektu pro územní rozhodnutí s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
  • projednání projektu pro vodoprávní řízení, zajištění vodoprávního povolení
  • zajištění všech nutných vyjádření organizací státní správy pro proces ohlášení drobných staveb
  • kontrolu kvality provádění prací zhotovitele (tj. technická kontrola – technický dozor investora)
  • zajištění kolaudačního rozhodnutí, spolupráce s investorem při přejímání dokončeného díla
  • zajištění vynětí ze ZPF, zpracování dopravního řešení a napojení na infrastrukturu
  • inženýrská činnost ve výstavbě to je také konzultace a poradenská činnost

Kontaktujte nás

Inženýrská činnost ve výstavbě se dělí do několika fází

Předprojektová inženýrská činnost

Inženýrská činnost ve výstavbě zajistí souhlasy a vyjádření orgánů státní správy a ostatních účastníků správního řízení v součinnosti se správci jednotlivých sítí.

Zajištění územního rozhodnutí

Fáze projektu jsou konzultovány především s investorem, ale také se zástupci státní správy. Díky tomu je zajištění územního rozhodnutí snadné a především rychlé.

Zajištění stavebního povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat veškeré podmínky dané územním rozhodnutím a některé podmínky, které byly zjištěny při provádění inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí především správců sítí musí být zapracovány do projektové dokumentace.

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu

Inženýrská činnost zajistí veškeré podklady, které jsou nutné předložit ke kolaudačnímu řízení stavby. Jedná se např. o geometrické zaměření skutečného provedení stavby, revizní zprávy elektro, topení, tlakové zkoušky instalací, certifikáty použitých jednotlivých stavebních materiálů a mnoho dalších dokladů, které je nutno předat kolaudační komisi. Inženýrská činnost je tedy zajištění bezproblémového průběhu kolaudace a získání kolaudačního protokolu s vyznačením právní moci tohoto rozhodnutí.

Doporučení

Přestože inženýrskou činnost si může každý zajistit sám, je v dnešní době kdy lidé trpí nedostatkem času, důležité dělat činnosti efektivně s co nejmenší ztrátou času. Díky naší praxi Vám inženýrskou činností jsme schopni zajistit minimální ztrátu času.

Inženýrská činnost – galerie

Regenerace bytových a panelových domů

Rodinné domy

Občanské a průmyslové  stavby