Co obnáší výkon koordinátora BOZP

Výkon funkce koordinátor BOZP na staveništích byl stanoven v souladu se směrnicí Rady č. 92/57/EHS, která byla postupně implementována do právního řádu všech zemí, které jsou členy Evropské unie.

V naší republice bylo zpracovatelem a předkladatelem návrhu zákona Ministerstvo práce a sociálních věcí a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne 23. května 2006 nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007.

Protože veřejnosti je funkce koordinátor BOZP z hlediska smyslu a účelu výkonu jeho činnosti dosud poměrně málo známa, je třeba jasně definovat, co to koordinátor BOZP je.

Odborně způsobilý koordinátor BOZP je proškolený bezpečnostní, stavební a koordinační odborník.

Koordinátor BOZP na staveništích je zřizován ve veřejném zájmu a v zájmu bezpečné práce na stavbách.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci především

Předmětná směrnice nebyla přijata samoúčelně a bez hlubších znalostí problematiky, ale po dlouholetém expertním a statistickém vyhodnocení stavu řadou odborných týmů. Je třeba pochopit, že efekt působení funkce koordinátor BOZP je především preventivní a teprve časem měřitelné. Funkce koordinátor BOZP a jeho činnost v oblasti organizační, technické, komunikační i osobní, nesmí být v rozporu se všeobecně platnými předpisy kvalitně připravené a prováděné stavby, naopak má její průběh a další provoz pozitivně ovlivnit k prospěchu všech účastníků výstavby, především samozřejmě pracovníků na stavbách, ale i majitelů a provozovatelů staveb.

Funkci koordinátora BOZP provádím v celém Moravskoslezském kraji, především v Ostravě a jejím okolí. Výjimkou nejsou akce ve Zlínském a Olomouckém kraji.

Kdy je koordinátor povinný

Nevíte, zda je pro Vás povinné zajistit činnost koordinátora BOZP?

Povinnost zajistit koordinátora BOZP na staveništi nařizují takzvané limity, které jsou uvedeny ve dvou zákonech.

PŘEDPIS Č. 309/2006 SB.

 • Předpokládané trvání stavebních prací je delší než 30 pracovních dnů. Zároveň s touto délkou bude na stavbě pracovat současně více jak 20 osob po dobu delší než 1 den.
 • Všechny stavby, jejichž plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních dnů s podmínkou přepočtu na jednoho pracovníka.

PŘEDPIS Č. 591/2006 SB. – PRÁCE SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM

 • Tam, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky nad 10 metrů
 • Při práci, ve které je vyšší riziko sesuvu zeminy při výkopových pracích o hloubce větší než 5 metrů s následkem ohrožení zdraví.
 • Při manipulaci s těžkými stavebními díly a konstrukcemi z kovů, betonu nebo dřeva, které zůstanou zabudované v díle.
 • V případě práce nad i pod vodou či v její blízkosti, když je vyšší riziko utonutí.
 • Práce s výbušninami, které upravuje zvláštní zákon.
 • Při práci s nebezpečnou látkou nebo chemickou či jinak toxickou látkou nebo přípravkem.
 • V případě, že se při práci mohou vyskytovat biologičtí činitelé, které upravuje zvláštní zákon.
 • Při pracovní činnosti, kde je zdroj ionizujícího záření.
 • Při práci s technickým zařízením a v ochranném pásmu energetického vedení.
 • Při zemních pracích, ale také vrtných, tunelových a studnařských, kde dochází k protlačování a mikrotunelování.
 • V případě pracovních úkonů, kde je vyšší tlak vzduchu

Kdo zajišťuje koordinátora BOZP

Povinnost zajistit koordinaci BOZP spadá vždy na zadavatele stavby, který může být současně investorem.

Koordinátora BOZP může provádět pouze odborně způsobilá osoba dle zákona č. 309/2006 Sb.
Koordinaci BOZP nesmí provádět hlavní zhotovitel stavby!

Naše služby koordinátora BOZP

Nabízíme výkon funkce koordinátor BOZP v obou fázích (předprojektové, realizační).

Koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi jsme v předprojektové fázi prováděli i při rekonstrukci mostních konstrukcí. V realizační fázi jsme byli u řady revitalizací bytových domů, nemocnic a výstavbě skladovacích a výrobních hal. Vše dle zákonných povinností zákona č. 309/2006 Sb.. Ing. Tomáš Křikala je také členem ČSSK – České společnosti stavebních koordinátorů.