Hledáte Stavební dozor v Moravskoslezském kraji?

Stavební dozor a jeho specifika

Stavebním dozorem se podle stavebního zákona rozumí kontrola provádění stavebních prací, případně osoba provozující tuto činnost. Tento stavební dozor se vede zejména z důvodu zajištění stavby dle projektové dokumentace a podle platných předpisů a norem. Účelem je zajištění správného provádění prací při svépomocné výstavbě.

Kdo může vykonávat stavební dozor

Dle § 2, odst.(2) písm. d) stavebního zákona: stavebním dozorem je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.

Dle § 152 odst. (3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor.

Kdy je nutné objednat stavební dozor?

Stavební dozor je dle uvedených paragrafů stavebního zákona osoba, která povinně dohlíží na provádění prací při svépomocné výstavbě.

V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí.

Autorský dozor

Vedení stavby podle schválené projektové dokumentace sleduje autorský dozor – AD. Jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu.

Naše služby stavebního dozoru

Firma IKTINOS Vám může nabídnou kompletní funkci stavebního dozoru na novostavbách, rekonstrukcích, půdních vestavbách a pod. Dále nabízím odbornou pomoc při přebírání bytů a rodinných domů po jejich dokončení od stavebních nebo developerských firem.

Stavební dozor zahrnuje:

 • kontrolu zhotovovaného díla podle schválené projektové dokumentace
 • kontrolu zhotovovaného díla podle platných přepisů, norem a vyhlášek
 • operativní řešení technických problémů během výstavby
 • finanční kontrolu dle rozsahu provedených prací
 • kontrolu kvality
 • sledování termínů výstavby
 • vedení kontrolních dnů
 • zajištění kompletního poradenství v průběhu výstavby pro stavebníka
 • fotodokumentaci během stavby
 • zajištění přejímky dílčích dodávek na stavbě
 • kompletace nutných dokladů ke kolaudaci stavby
 • účast a odbornou pomoc při kolaudaci stavby

Stavební dozor Vám vždy zajistí jistotu, že jste zaplatili za kvalitu a Vaše stavba provedena podle všech platných předepsaných nebo doporučených předpisů. Stavební dozor Vám také ušetří Vaše peníze, Váš čas a Vaše zdraví.