Výkon technického dozoru – právní forma

Stavební zákon právní formu výkonu technického dozoru neupravuje. Podle živnostenského práva může být tato činnost vykonávána jako živnost volná; její obsah je vymezen v položce č. 71 (inženýrská činnost v investiční výstavbě) přílohy č. 4 k platnému znění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Stavební dozorce může vykonávat činnost také v zaměstnaneckém poměru, avšak zásadně by neměl působit na stavbě, jejímž dodavatelem je jeho zaměstnavatel

Organizace technického dozoru

Výkon technického dozoru by měl být organizován vždy podle rozsahu a stavebně technické povahy stavby tak, aby byla zajištěna spolehlivá kontrola provádění stavby.
U rozsáhlých a technicky složitých staveb, vyžadujících trvalou přítomnost technického dozorce na staveništi, by měl být technický dozor organizován jako stálý, u ostatních staveb postačí přítomnost technického dozorce jen v obdobích určených investorem.
U rozsáhlé a technicky složité stavby může investor zřídit pro výkon technického dozoru dozorčí správu. Pak by měl investor vymezit pravidla spolupráce členů dozorčí správy. Také by měl jednoho z nich pověřit organizováním činnosti ostatních dozorců, aby byla zabezpečena rovnoměrnost jejich pracovního vytížení.
Provádí-li stavbu více investorů (sdružení), mohou se dohodnout na společném dozorčím orgánu a určit podíly nákladů spojených s výkonem dozoru.

Úkoly technického dozoru

Hlavním a obecným úkolem technického dozorce je pečovat o kvalitní, včasné a hospodárné provádění prací a dodávek, a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby (popř. s dokumentací pro provedení stavby) a se smluvními podmínkami výstavby.
I když to stavební zákon výslovně nestanoví, měl by se technický dozorce zúčastňovat kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona).
Investor by měl občasnému technickému dozorci uložit, ve kterých obdobích provádění stavby je povinen být na staveništi, zejména pak:

  • při protokolárním přejímání prací a dodávek
  • při provádění předepsaných zkoušek
  • při zaměřování důležitých konstrukcí a přezkušování prací později nepřístupných a zakrytých
  • v jiných důležitých obdobích provádění výstavby

Naše služby

V průběhu realizace stavby se kontroly výstavby účastní technický dozor investora – TDI, který kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.

Přejímáme zhotovené stavební práce a dodávky. Provádíme technický dozor při provádění předepsaných zkoušek. Přejímáme konstrukce před jejich zakrytím.