Lokalita: Stará Bělá
Realizace: Projekt typového rodinného domu
Stav projektu: projekt je ve stavební fázi
Investor: manželé Strouhalovi
Náklady: 4,5 mil. Kč

Popis projektu

Předmětem projektové dokumentace je vyřešení bydlení v jednogeneračním rodinném domu s přistavěnou garáží.Součástí zadání je také navržení přípojky vody, návrh trasy přípojky telefonu (slaboproudu), přípojky elektřiny, dešťové kanalizace do akumulační jímky na dešťovou vodu s přepadem dále do vsaku, splaškové kanalizace do žumpy (těsné jímky na splašky), oplocení, sjezdu – připojení nemovitosti p. č. 1932/6 ke komunikaci.

Stavební pozemek byl vybrán stavebníkem pro dobrou dopravní dostupnost a dobrou orientaci vzhledem ke světovým stranám a sklonitý charakter a mírný spád směrem k severu. Stavba bude nepodsklepená jednopodlažní s přízemím a neobyvatelným půdním prostorem.Výstavba jednoduchého a účelného rodinného domu, který je zastřešen sedlovou střechou s taškovou krytinou. Rodinný dům je jednogenerační a garáží a se zpevněnou odstavnou plochou pro stání osobního vozidla. Stavební pozemek byl vybrán stavebníkem pro dobrou dopravní dostupnost a pro klidovou polohu – vhodnou pro účel bydlení.

Objekt má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví, bez podsklepení.

Střecha rodinného domku je šikmá o sklonu 30°. Základové konstrukce typového projektu RD jsou

upraveny podle sklonu terénu pozemku v místě stavby.

Základová spára je navržena ve výškových stupních z důvodu sklonu terénu.

Obvodové zdivo z tvárnic HELUZ FAMILY 38 broušená cihla, alt. POROTHERM. Z důvodu dodržení požadavku ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, je obvodový plášť opatřen dodatečnou tepelnou izolací z minerální vlny tl. 80mm + tenkovrstvá omítka. Stropy monolitické železo-betonové z betonu C20/25 (B25)

Příčky z tvárnic HELUZ PLUS 25 broušená cihla. Okna v domě jsou navržena plastová zdvojená, vnitřní dveře a parapety dřevěné, podlahy dřevěné a keramické v sociálních zařízeních. Keramické obklady v sociálních zařízeních. Vytápění objektu rodinného domu je teplovodním systémem, zdroj tepla a teplé vody je tepelné čerpadlo se systémem vzduch – voda.
Hlavní parametry domu:

  • Předpokládaná cena stavby : 4,5 mil. Kč
  • Zastavěná plocha stavby RD+G : 140,72m2
  • Počet bytů v RD: 1(kategorizace 1+5)
  • Obytná plocha v RD : 107,09m2
  • Užitková plocha celkem RD+G : 194,75m2
  • Obestavěný prostor RD+G : 846,90m3
  • Sklon střechy RD : 30°
  • Výška hřebene od +0,0 : 7,38m
  • Výměra zpevněných ploch (zámková dlažba) :92,37m2 (sjezd, terasa, chodník)