V rámci stavebních prací byla provedena oprava fasády spolu s ostatními navazujícími pracemi. Práce spočívaly v provedení slepých oken ze západní strany 1.NP, obnovy stávajících oken, doplnění chybějícího zasklení. V obou ventilátorovnách byla obnovena původní ocelová okna. Nepevné části omítek byly oklepány a nahrazeny novými venkovními omítkami (jádrové + štukové) včetně nátěrů těchto ploch. Veškeré štukatérské detaily byly obnoveny dle původně dochovaných podkladů, tj. oprava ostění, šambrán, říms, půdních věžiček atd.

Stávající klempířské výrobky buly demontovány a nahrazeny novými klempířskými výrobky z titan zinkového plechu. Dešťové vody jsou svedeny novými dešťovými svody do stávající vnitro areálové kanalizace.

Vnitřní prostory budovy jsou kompletně vyčištěny od suti a nečistot. Stávající ocelové schodiště je obnoveno, tj. provedeno otryskání ocelové konstrukce a nový nátěr schodiště včetně zábradlí. Chybějící prvky schodiště (zejména zábradlí) jsou obnoveny. Vnitřní prostory ventilátoroven jsou obnoveny, tj. je opravena a doplněna stávající vnitřní omítka, provedena nová vápenná štuková omítka včetně výmalby. V jižní ventilátorovně se nachází původní reliéfní výmalba, která je zachována v celém rozsahu k budoucímu restaurování.

Služba Koordinátor BOZP
Lokalita Pozemek p.č. 672, Ostrava, Ostrava – Kunčičky
Investor Diamo, státní podnik
Náklady Cca 7,889 mil.Kč
Stav projektu Termín dokončení 11/2016