Hledáte

Stavební dozor Ostrava?

tak to jste tady správně!

 

Stavební dozor a jeho specifika

Stavebním dozorem se podle stavebního zákona rozumí kontrola provádění stavebních prací, případně osoba provozující tuto činnost. Tento stavební dozor se vede zejména z důvodu zajištění stavby dle projektové dokumentace a podle platných předpisů a norem. Účelem je zajištění správného provádění prací při svépomocné výstavbě.

Jedná se tedy o dva významy – činnost / osoba. Stavební dozor jako činnost je myšlena kontrolní činnost stavebního úřadu v průběhu realizace a užívání stavby. Stavební dozor jako osoba, je osoba provádějícístavební dozor na základě definovaného oprávnění.

Dle § 2, odst.(2) písm. d) stavebního zákona: stavebním dozorem je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.

Dle § 152 odst. (3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor.

 

Stavební dozor je tedy dle uvedených paragrafů stavebního zákona osoba, která povinně dohlíží na provádění prací při svépomocné výstavbě.

V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí.