Koordinátor BOZP na staveništi

Hledáte kvalitního koordinátora BOZP?

Pak jste tady správně.

Nabízím výkon funkce koordinátor BOZP v obou fázích (předprojektové , realizační). Koordinátora bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci na staveništi jsem v předprojektové fázi prováděl i při rekonstrukci mostních konstrukcí. V realizační fázi jsem byl u řady revitalizací bytových domů, nemocnic a výstavbě skladovacích a výrobních hal. Vše dle zákonných povinností zákona č. 309/2006 Sb.. Jsem členem ČSSK – České společnosti stavebních koordinátorů.

Co obnáší výkon koordinátora BOZP

Výkon funkce koordinátor BOZP na staveništích byl stanoven v souladu se směrnicí Rady č. 92/57/EHS, která byla postupně implementována do právního řádu všech zemí, které jsou členy Evropské unie.

V naší republice bylo zpracovatelem a předkladatelem návrhu zákona Ministerstvo práce a sociálních věcí a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne 23. května 2006 nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007.

Koordinátor BOZP, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Protože veřejnosti je funkce koordinátor BOZP z hlediska smyslu a účelu výkonu jeho činnosti dosud poměrně málo známa, je třeba jasně definovat, co to koordinátor BOZP je.

Odborně způsobilý koordinátor BOZP je proškolený bezpečnostní, stavební a koordinační odborník.

Koordinátor BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Úkolem funkce koordinátor BOZP není jednostranně, účelové či pod vlivem partikulárních zájmů ovlivňovat činnost účastníků výstavby a vměšovat se jim do řádného plnění projekčních, technických, technologických či jiných odborných činností, ale koordinovat opatření bezpečnosti práce v etapě přípravy a realizace stavby. Koordinátor BOZP neradí architektovi, jak zpracovávat konstrukční i umělecký záměr,  nenařizuje ani nemůže nařizovat zhotoviteli stavby, jak má provádět konkrétní stavební práce, jeho zajímá z hlediska plánovacího, organizačního a prováděcího právě jen problematika souběžné a následné bezpečné práce více zhotovitelů na stavbě a dlužno říci, že oproti úrovni jejího zabezpečení v zemích EU je naše stavebnictví značně pozadu, mimo jiné i proto, že institut koordinátora BOZP je dosud realizován pouze ve výjimečných případech a také proto, že naše republika dosud nedisponuje dostatkem odborně způsobilých koordinátorů, přezkoušených u akreditovaných organizací.
Koordinátor BOZP na staveništích je zřizován ve veřejném zájmu a v zájmu bezpečné práce na stavbách.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci především

Předmětná směrnice nebyla přijata samoúčelně a bez hlubších znalostí problematiky, ale po dlouholetém expertním a statistickém vyhodnocení stavu řadou odborných týmů. Je třeba pochopit, že efekt působení funkce koordinátor BOZP je především preventivní a teprve časem měřitelné. Funkce koordinátor BOZP a jeho činnost v oblasti organizační, technické, komunikační i osobní, nesmí být v rozporu se všeobecně platnými předpisy kvalitně připravené a prováděné stavby, naopak má její průběh a další provoz pozitivně ovlivnit k prospěchu všech účastníků výstavby, především samozřejmě pracovníků na stavbách, ale i majitelů a provozovatelů staveb.

Koordinátor BOZP není ani zbytečný, ani duplicitní.
Funkci Koordinátor BOZP jsem schopen vykonávat v Ostravě a jejím okolí, výjimkou není zlínský kraj, olomoucký kraj.