Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ul. Dělnická a Mládežnická na CZT

Jedná se zděný dvoupodlažní rodinný dům bez podsklepení.

Projekt a vzhled domu je architekty navržen ve stylu vilové architektury 30-tých let.

Zvýšení bezpečného provozu velmi exponované křižovatky v městské části Ostrava – Martinov

Úprava plochy terénní modelací, doplněna o několik vodních prvků.

Rekonstrukce kanalizace, inženýrských sítí, vozovky, chodníků, kolejiště a tramvajových zastávek.

Sportovní multifunkční hřiště, dětské hřiště, výstavba parkovacích stání, oprava komunikací.

V rámci rekonstrukce bylo nutné provést zateplení svislých obvodových stěn minerálními rohožemi tl. 150mm , v rozsahu 4.136 m². Dále bylo nutné provedení tenkovrstvých omítek se zrnem tl. 2,0mm na podkladním armovací tkanině a vyrovnávacích polymer – cementových stěrkách. K výměně střešní krytiny a zateplení střechy byl použit polystyrén  EPS tl. 180mm , PVC folie, 2.328,02 m² včetně […]

Předmětem projektu je výstavba polyfunkčního domu v územní proluce náměstí v Ostravě – Mariánských Horách, a to včetně napojení na síť veřejné technické infrastruktury. Náplní projektu jsou převážně komerční prostory – obchody v přízemí a administrativa v patrech. Objekt bude mít celkový půdorysný rozměr 23,29 x 18,69m, bude částečně podsklepený, čtyřpodlažní s rovnou fóliovou střechou bude […]

Záměr tohoto projektu nespočíval ve změně užívání objektu ale v celkové rekonstrukci budovy, jejíž technické vybavení neodpovídalo současnosti. Budova byla postavena v 30. letech minulého století a sloužila k sportovnímu využití obyvatel Polanky nad Odrou. Realizací navrhovaných stavebních úprav došlo k zásahu do nosných i nenosných konstrukcí budovy, byla taktéž doplněna část přístavby o jedno podlaží. Nově navržené technické […]